Obchodní podmínky

Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající:

Michaely Masaříkové,

trvalý pobyt V Lipkách 568/10, Praha 5 - Slivenec, 154 00,

IČ 87058065,

DIČ CZ8051313435,

email info@wolfiepicks.cz,

telefon +420 739341181,

pro prodej služeb a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.wolfiepicks.cz/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) fyzické osoby podnikající, Michaely Masaříkové, trvalý pobyt V Lipkách 568/10, Praha 5 - Slivenec, 154 00, IČ 87058065, DIČ CZ87058065, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.wolfiepicks.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České nebo Slovenské republiky.
  4. Nárok na služby získá kupující po jejich objednání a plném zaplacení, služby budou kupujícímu poskytnuty v termínu po vzájemné domluvě. Prodávající se zavazuje neoddalovat plnění služeb kupujícímu po jejich plném zaplacení v návaznosti na platné rezervace jiných kupujících a možnostech prodávajícího. V případě, že prodávající nebude schopen nabídnout víceré termíny plnění služeb a plnit tak zakoupené služby do 3 měsíců od jejich zakoupení, vrátí kupujícímu uhrazenou částku za služby, k jejichž plnění nedošlo. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím plnění zakoupených služeb do 12 měsíců od jejich úhrady. Po této době nárok kupujícího zaniká a prodávající není povinen uhrazenou částku za služby kupujícímu vrátit či jinak kompenzovat.  
  5. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží a službách (objednávané zboží a služby„vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny, dále údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodlenně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Nevyzvednutí zásilky kupujícím je porušením kupní smlouvy ze strany zákazníka (§ 2118) a v případě nevyzvednutí bude prodvající požadovat úhradu nákladů spojených s odesláním objednávky.
  10. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem, přičemž kontaktuje kupujícího s návrhem dodací doby a dalšího postupu.
  11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ, SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: převodem na účet prodávajícího: CZK účet 2100676410/2010 (FIO), EUR účet 2301790412/2010 (FIO); bezhotovostně prostřednictvím napojených platebních systémů (PayPal, Shoptet Pay, GoPay); hotově či platební kartou ve výdejním místě prodávajícího; hotově či platební kartou v pop up stánku prodávajícího.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Pokud je objednané zboží skladem, prodávající vyexpeduje objednávku do druhého pracovního dne od obdržení platby. V případě, že je některá položka objednávky nedostupná, prodávající informuje kupujícího o této skutečnosti do třetího pracovního dne pomocí emailu či telefonické komunikace. Služby jsou po zaplacení plněny pomocí variabilního symbolu objednávky a bezpečnostního kódu, který je kupujícímu elektronicky zaslán do třetího dne od obdržení platby.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb, pokud prodávající nebude dlouhodobě bránit v jejich plnění, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (např. dresy s aplikovanou nažehlovací sadou) nebo pro jinou osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu či bezpečnostním přebalu, které kupující z obalu či přebalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo nenávratně otevřeno či poškozeno otevřením či použito. (toto se uplatní například při koupi spodního prádla, ponožek, kosmetiky, potravinových doplňků a potravin). Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce 
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 21 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Adresa pro zaslání či zavezení osobně zboží k vrácení (osobně pouze po domluvě): Michaela Masaříková, V Lipkách 568/10, Praha 5 - Slivenec, 154 00, tel 739341181. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno či odesláno do 21 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Přičemž každá separátní objednávka učiněná kupujícím se bere jako samostatná kupní smlouva a od každé této smlouvy musí kupující v případě jeho přání odstoupit samostatně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do sedmi (7) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a zároveň od vrácení zboží kupujícím bankovním převodem na účet poskytnutý kupujícím nebo jiným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, například skrze platební bránu (platební brána může mít vlastní lhůtu pro odeslání finanční vratky). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny či vrácení zboží zcela zamítnout.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či stejným způsobem, jako kupní cenuý přijal.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží pd spotřebitele k e-shopařovi a na zabalení zboží pro tuto cestu).
  9. V případě záměny velikosti, kupující bere na vědomí, že ponese kupující náklady spojené s navrácením i opětovným zasláním vyměného zboží.
  10. V případě, že kupující zboží nakoupil na prodejně, v prodejním stanu na akci a podobně (ne na e-shopu), má nárok po jeho vrácení do 21 dní na "store credit", tedy poukaz na další nákup ve stejné hodnotě. 
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘEDÁNÍ SLUŽEB
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, a to nad rámec, co v objednávce vybraný přepravce kupujícím běžně zdarma poskytuje v rámci doručení, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doplňkovým či změněným doručením.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv poškození toto oznámit doručujícímu přepravci, který s ním na místě sepíše protokol o poškození zásilky. V případě většího poškození zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky, které je zjevné, kupující nemusí od přepravce zásilku převzít. Kupující je povinen zásilku bezokladně po převzetí otevřít a zkontrolovat obsah a v případě chybějící části nebo všech produktů, poškození části nebo všech produktů toto neprodleně oznámit prodávajícímu elektronicky (info@wolfiepicks.cz) ideálně i s průvodními fotografiemi, které prokazují jak případné poškození obalu zásilky tak i případné poškození produktů. Prodávající, pokud je mu takový postup přepravcem umožněn, na základě podkladů od kupujícího postoupí reklamaci u přepravce a poškozené produkty kupujícímu po domluvě nahradí finančně nebo náhradním zbožím.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  6. Předání služeb je realizováno zasláním bezpečnostního kódu pro plnění služeb elektronicky kupujícímu.
  7. Dostupné přepravní společnosti se zobrazují v košíku objednávky před dokončením podle země doručení a také podle váhy a povahy zboží. Aktuální přepravní společnosti pro ČR jsou: DPD, PPL, Zásilkovna, Česká pošta, Balíkovna, vlastní přeprava Wolfie picks (pouze po Praze). Aktuální přepravní společnosti pro okolní státy: DHL Experess, DPD, PPL.
 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Za vadu se nepovažuje, pokud obal zboží vykazuje jemné deformace plynoucí z běžného skladování a manipulace ve skladu, které nijak neovlivní kvalitu a povahu zabaleného zboží uvnitř.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@wolfiepicks.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kdykoliv kupující odvolat a vyvarovat se budoucím obchodním sdělením prodávajícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.
 12. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku či fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu přijatou v hotovosti u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího: sídlo a korespondenční adresa: Wolfie picks, Michaela Masaříková, V Lipkách 568/10, Praha 5 - Slivenec, 154 00;  e-mail: info@wolfiepicks.cz.
  5. Platnost těchto podmínek je od 1.1.2022 do vydání jejich nové verze.

V Praze dne 1.6.2022

Michaela Masaříková

Wolfie picks

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.